Tag Archives: Thì. hô hấp

[Y khoa cơ bản] Bài 15: Hệ hô hấp

I.MỤC TIÊU: ■ Nêu được chức năng chung của hệ hô hấp. ■ Mô tả được cấu trúc và các chức năng của khoang mũi và hầu. ■ Mô tả được cấu trúc của thanh quản và giải thích cơ chế phát âm. ■ Mo tả được cấu trúc và …

Chi tiết