[Medscape] Hen phế quản – ASTHMA

Rate this post

HEN PHẾ QUẢN – ASTHMA

MP3: https://drive.google.com/file/d/1FiVCBepUVZKugo_Eb9UaZn4xba1Xmmqm/view?fbclid=IwAR1kWSQOEMelVODQm4LyrKIwU1bTUqrbQtW5phd5yfANw57SNmcYGfVZPRE

TEXT ENG: https://drive.google.com/file/d/1UW972qOjuIEJ88GiisGpO-vkrCGTcSB1/view?fbclid=IwAR2-HdCPtiPFN7ZdXVmS24lh1utxLutBxd1DLyufgPxTYTmz4khSruPhRo4

TEXT VIE: https://drive.google.com/file/d/1gFFQguDpD6hOOuCtnlUnR-FtF3oImYbR/view?fbclid=IwAR273m7u7l-ooZ67-BMcJ_HfW6N59T_60x_jsbVT3Wur9YfVIB3k7XzqzKg

Xin gửi tới các bác sĩ và các em sinh viên !
Link bài viết: https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1208849189561037/
               Trân trọng cảm ơn bài chia sẻ này của BSNT. Phan Danh trên Diễn đàn y khoa !
                                                                                                Nguồn: BSNT. Phan Danh
Advertisement

Giới thiệu doannhi

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …