SARI 2020

[SARI] Bài 14- CHUẨN BỊ CHO ĐẠI DỊCH VÀ CÂN NHẮC CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/    

Chi tiết

[SARI] Bài 13- CHẤT LƯỢNG TRONG CHĂM SÓC TÍCH CỰC

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/    

Chi tiết

[SARI] Bài 12- HỘI CHỨNG NGUY NGẬP HÔ HẤP CẤP CAI MÁY THỞ

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/      

Chi tiết

[SARI] Bài 11- THỰC HÀNH TỐT ĐỂ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/    

Chi tiết

[SARI] Bài 9 – THỞ MÁY XÂM NHẬP CHO BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG NGUY NGẬP

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/    

Chi tiết

[SARI] Bài 10- QUẢN LÝ ĐAU, KÍCH ĐỘNG VÀ SẢNG

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/      

Chi tiết

[SARI] Bài 8 – SEPSIS VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/      

Chi tiết

[SARI] Bài 7- ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VI SINH VẬT & ĐIỀU CHỈNH SAU XÉT NGHIỆM

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/      

Chi tiết

[SARI] Bài 6 – LIỆU PHÁP OXY

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/    

Chi tiết

[SARI] Bài 5- CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT, LẤY MẪU BỆNH PHẨM & XÉT NGHIỆM

  Nguồn: WHO Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/      

Chi tiết