Tag Archives: thuốc thử nghiệm

[COVID-19] BÁO CÁO: BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19 HỒI PHỤC NHANH HƠN SAU KHI THỬ NGHIỆM THUỐC REMDESIVIR

Cảm ơn bài chia sẻ rất hay và bổ ích của Giáo sư Bách. https://edition.cnn.com/2020/04/16/health/coronavirus-remdesivir-trial/index.html?fbclid=IwAR1Kp3oPBt42Prhl2xNKqHpE_KjY8nXrYD2_qX_JPMrFt4oOdmmcmbIVMGs

Chi tiết