Tag Archives: aldostreon

[Xét nghiệm 5] Aldosteron

I. Nhắc lại sinh lý   Aldosteron là một corticoid chuyển hóa muối- nước (mineralocorticoid) Đường vòng cầu  ăn của vỏ thượng thận chế xuất.  Hệ thống renin – angiotensin – aldosteron kiểm soát giải phóng aldosteron. Giảm thể tích dịch ngoài tế bào gây giảm dòng máu tới thận …

Chi tiết