Tag Archives: đại cương

[Tài liệu] Đại cương học bằng thống kê.

An Introduction to Statistical Learning, with Applications in R (ISLR) – Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani – Springer, 2013. CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU Khởi nguồn từ lĩnh vực Data Mining rồi qua Big Data, Khoa học Dữ liệu (Data Science) đã trở thành một ngành khoa học …

Chi tiết