Tag Archives: đông máu

[COVID-19] Covid 19 và đông máu

COVID-19 và đông máu: Chẩn đoán, D-dimers và Dilemmas Bsĩ. Dang Thanh Tuan COVID-19 and Clotting: Diagnosis, D-dimers and Dilemmas

Chi tiết