Tag Archives: hallowen

[LỜ SỜ A CA ĐÊ MY] Chấn thương bụng, máu me cùng hội chẩu che!

Đọc thêm: Nguyễn Văn Hải, Đỗ Đình Công và cs và (2019), “Ngoại Khoa Cơ Sở”, nhà xuất bản y học, tr. 178. Sharon Henry MD , al et (2018), “ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition Student Course Manual”, American College of Surgeons pp. 82. R. Shayn Martin, J. …

Chi tiết