9 triệu chứng giúp bạn nhận biết trầm cảm

Rate this post

9 triệu chứng giúp bạn nhận biết trầm cảm

Ths.Bs Đàm Văn Đức

———————————————————————————————–

————————————————————————————

Tác giả: Ths Bs Đàm Văn Đức

Link bài viết: https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/posts/1594291877683431/?__cft__[0]=AZVoOuPPpiRyje_Wk_ouT2Mxf9IVTlRZDuq15RkWpVjbzA-aFMO8MLyWC2QD8BsTrURATtnCn1oin61RDqyymad5DA7920kmxwpahgJwULjHwKO9wcDTjO5WKArC_rLIWeFuEXi7oyF-J4gZK8Zw5n4lx_wRI0f9gehTKDWqWanGg8HwcP5sDvBAgW8MhW_vNdM3iYXisWzPq0w1fx0UGoei&__tn__=%2CO%2CP-R

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS.BS Đàm Văn Đức
đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Pham Hoa

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …