Mychu476

[MCGRAW-HILL EDUCATION] Hệ tuần hoàn phôi thai

1. Cấu tạo tim của phôi thai và quá trình phát triển Tại tuần thứ 3 của chu kỳ phát triển phôi thai, việc nuôi dưỡng, cung cấp chất dinh dưỡng và oxy  qua bánh nhau là không đủ cho nhu cầu chuyển hoá và sử dụng vì  ở giai …

Chi tiết