Khóa học cận lâm sàng

[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Giới thiệu phần cơ bản

GIỚI THIỆU Bài giải phẫu X-Quang ngực giới thiệu một số cấu trúc giải phẫu có thể thấy được trên phim X-Quang cũng như các cấu trúc không thấy được một cách dễ dàng lúc bình thường nhưng trở nên rõ nét trong một số bệnh lý. Trước khi bắt đầu, …

Chi tiết