[capcuu] – Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema (SCAPE)

Print Friendly, PDF & Email

Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema

(SCAPE)

Tác giả: Phạm Hoàng Thiên

Link bài viết: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1h-KtN99Vo65ejtsIx7ZwVOcDTtwPvJDZ%2Fedit%3Fusp%3Ddrivesdk%26ouid%3D102922888122842752737%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue%26fbclid%3DIwAR3CuRl_xLqVKCnGawTAlWbDBemW92JHx5XSqfyHGvGA-f-2OgK-oHpYepw&h=AT0KCU1Jc7Tz-1zNdOZNEdCmHuDKdW3zpXvtGJbMzy92JcNmqChSLtmWcDCn42EOcUO3gaCmj4_lP5ExQOVeopHScRZQuKzNFlEBvYdh9adcdhwmH0kfqQiYIxm8yKR8HvJkV3HCsfHP3QAL5uDa&__tn__=-UK-R&c[0]=AT29cq-Hw8WDmfZ2UY9BaYl6QC7HDOpmqxEqWFc8rn8QWDYFwzPdFa8PZkD2IFZ6mwzH9SVVm5a3wxpFV_2SfP0cemF0gorCXZb0F4C3jS0ilIn3ho9MO6g3pn5cjjMGrGmkI89OzZTJifYOI4vOMqjtTrTzkcYwdQTQHeQ

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Phạm Hoàng Thiên đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

 

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Pham Hoa

Check Also

TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY

TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY 𝐀-𝐂𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐦ũ𝐢 *Canula mũi mọi người …