Autismspeaks

[Autismspeaks] Các thuốc điều trị triệu chứng chủ yếu của tự kỷ

Vui lòng sử dụng ý kiến độc lập và yêu cầu tài liệu tham khảo khi xem xét bất cứ nguồn thông tin nào liên quan đến chẩn đoán và điều trị tự kỷ hoặc những tình trạng y tế liên quan đến nó. Những thông tin sau đây chỉ …

Chi tiết