Webninar

Tài liệu webinar số 3: “X-Quang ngực cơ bản”

Xem lại video:       Xem tài liệu dưới đây: Bạn chỉ bấm vào từng ảnh là sẽ hiện full màn hình cho bạn di chuyển. Tác giả giữ bản quyền nên hiện tại chỉ có thể chia sẻ với hình thức hiện tại

Chi tiết