xuanthao

[Y khoa cơ bản] Bài 20: Hệ thống sinh sản

I. MỤC TIÊU: ■ Mô tả được quá trình giảm phân. Hiểu được nghĩa của đơn bội và lưỡng bội. ■ Mô tả được sự khác nhau giữa sự tạo tinh và tạo trứng. ■ Kể tên các hormones cần thiết cho quá trình hình thành giao tử, và nêu …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 15: Hệ hô hấp

I.MỤC TIÊU: ■ Nêu được chức năng chung của hệ hô hấp. ■ Mô tả được cấu trúc và các chức năng của khoang mũi và hầu. ■ Mô tả được cấu trúc của thanh quản và giải thích cơ chế phát âm. ■ Mo tả được cấu trúc và …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 13: Hệ tuần hoàn

I. MỤC TIÊU: ■ Mô tả cấu trúc của động mạch và tĩnh mạch, sự liên quan giữa cấu trúc và chức năng. ■ Nêu mục đích của sự tồn tại các tiếp nối động mạch và tĩnh mạch. ■ Mô tả cấu trúc của các mao mạch và giải …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 6: Hệ xương khớp

I.MỤC TIÊU: Mô tả chức năng của hệ xương khớp Giải thích cách phân loại xương, và cho ví dụ về từng loại Mô tả cách mà khuôn xương phôi thai được thay thế bởi xương Nêu các chất dinh dưỡng cho sự phát triển của xương và giải thích …

Chi tiết