Home / Dự án / Xquang Ngực

Xquang Ngực

[X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Giới thiệu

Các bất thường trên X-Quang ngực Giới thiệu Phần này sẽ trình bày một số bất thường cơ bản của các cấu trúc được nêu ở phần trước. Mặc dù các bệnh riêng biệt được đề cập đến theo từng bài, mục đích của phần này là để giới thiệu …

Chi tiết
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ