[Tài liệu] Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc bệnh nhân mắc nCoV

Rate this post
[Tài liệu] Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc bệnh nhân mắc nCoV

Nguồn: Bs Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi đồng I

 

20200130 WHO_25-01-2020_Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected


Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc sức khỏe
khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới
Dịch: BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1

Giới thiệu
Đây là phiên bản đầu tiên của hướng dẫn về
chiến lược phòng ngừa và kiểm soát nhiễm
khuẩn (IPC, infection prevention and control) để
sử dụng khi bị nhiễm loại coronavirus mới
(2019-nCoV).1 Nó đã được điều chỉnh từ phòng
ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của WHO trong
quá trình chăm sóc sức khỏe đối với các trường
hợp nhiễm coronavirus (MERS-CoV) có thể xảy
ra hoặc đã được xác nhận, dựa trên kiến thức
hiện tại về tình hình ở Trung Quốc và các quốc
gia khác. với hội chứng hô hấp cấp tính nặng
(SARS) -CoV và MERS-CoV.2
WHO sẽ cập nhật những khuyến nghị này khi có
thông tin mới.
Hướng dẫn này dành cho nhân viên y tế (HCWs,
healthcare workers), quản lý chăm sóc sức khỏe
và các nhóm IPC ở cấp cơ sở nhưng nó cũng phù
hợp với cấp quốc gia và cấp huyện / tỉnh. Hướng
dẫn đầy đủ có sẵn từ WHO.2

Nguyên tắc của chiến lược IPC liên
quan đến chăm sóc sức khỏe khi nghi
ngờ nhiễm nCoV
Để đạt được mức độ hiệu quả cao nhất trong việc
đối phó với sự bùng phát 2019-nCoV bằng cách
sử dụng các chiến lược và thực tiễn được đề xuất
trong tài liệu này, một chương trình IPC với một
nhóm chuyên trách và được đào tạo hoặc ít nhất
là một đầu mối IPC phải được hỗ trợ và hỗ trợ
bởi quản lý cấp cao quốc gia và cơ sở.3 Ở các
quốc gia nơi IPC bị hạn chế hoặc không có, điều
quan trọng là phải bắt đầu bằng cách đảm bảo
rằng ít nhất các yêu cầu tối thiểu đối với IPC
được thực hiện càng sớm càng tốt, ở cấp quốc gia
và cơ sở, và dần dần tiến bộ để đạt được đầy đủ
tất cả các yêu cầu của các thành phần cốt lõi IPC
theo kế hoạch ưu tiên địa phương.4
Các chiến lược của IPC để ngăn chặn hoặc hạn
chế lây truyền trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe
bao gồm:

30/01/2020 [Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới]

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance 2
1. đảm bảo phân loại, nhận biết sớm và kiểm soát
nguồn (cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nCoV);
2. áp dụng biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn cho
tất cả bệnh nhân;
3. thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung
theo kinh nghiệm (giọt bắn và tiếp xúc và, bất cứ
khi nào có thể, các biện pháp phòng ngừa qua
không khí) đối với các trường hợp nghi ngờ
nhiễm nCoV;
4. thực hiện kiểm soát hành chính;
5. sử dụng các kiểm soát môi trường và kỹ thuật.

1. Đảm bảo phân loại, nhận biết sớm và
kiểm soát nguồn
Phân loại lâm sàng bao gồm một hệ thống đánh
giá tất cả bệnh nhân khi nhập viện cho phép
nhận biết sớm nhiễm trùng 2019-nCoV có thể và
cách ly ngay lập tức các bệnh nhân nghi ngờ
nhiễm nCoV ở một khu vực tách biệt với các
bệnh nhân khác (kiểm soát nguồn). Để thuận tiện
cho việc xác định sớm các trường hợp nghi ngờ
nhiễm nCoV, các cơ sở chăm sóc sức khỏe nên:
• khuyến khích các HCW có mức độ nghi ngờ lâm
sàng cao;
• thiết lập một trạm phân loại được trang bị tốt ở
lối vào của cơ sở chăm sóc sức khỏe, được hỗ trợ
bởi các nhân viên được đào tạo;
• đưa ra việc sử dụng bảng câu hỏi sàng lọc theo
định nghĩa trường hợp được cập nhật

(https://www.who.int/publications-
detail/global- giám sát đối với người nhiễm bệnh

với coronavirus-mới (2019-ncov) và

• đăng các dấu hiệu ở các khu vực công cộng
nhắc nhở bệnh nhân có triệu chứng để cảnh báo
các HCW.
Việc thúc đẩy vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp là
những biện pháp phòng ngừa cần thiết.

2. Áp dụng biện pháp phòng ngừa tiêu
chuẩn cho tất cả bệnh nhân
Các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn bao gồm
vệ sinh tay và hô hấp, sử dụng thiết bị bảo vệ cá
nhân (PPE, personal protective equipment) phù
hợp theo đánh giá nguy cơ, thực hành an toàn
tiêm, quản lý chất thải an toàn, khăn trải giường
đúng cách, vệ sinh môi trường và khử trùng thiết
bị chăm sóc bệnh nhân.
Đảm bảo rằng các biện pháp vệ sinh hô hấp sau
đây được sử dụng:
• đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân che mũi và
miệng bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho
hoặc hắt hơi;
• cung cấp mặt nạ y tế cho bệnh nhân nghi nhiễm
2019-nCoV khi họ đang ở trong khu vực chờ /
công cộng hoặc trong phòng đoàn hệ;
• thực hiện vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với dịch
tiết đường hô hấp.
Các HCW nên áp dụng phương pháp Vệ sinh tay 5
phút của WHO trước khi chạm vào bệnh nhân,
trước khi thực hiện bất kỳ quy trình sạch hoặc vô
trùng nào, sau khi tiếp xúc với chất dịch cơ thể,
sau khi chạm vào bệnh nhân và sau khi chạm vào
bệnh nhân xung quanh.5

30/01/2020 [Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới]

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance 3
• vệ sinh tay bao gồm rửa tay bằng dung dịch vệ
sinh tay chứa cồn (ABHR, alcohol-based hand
rub) hoặc bằng xà phòng và nước;
• vệ sinh tay bằng cồn được ưu tiên nếu tay
không dính bẩn;
• rửa tay bằng xà phòng và nước khi chúng dính
bẩn.
Việc sử dụng PPE hợp lý, chính xác và nhất quán
cũng giúp giảm sự lây lan của mầm bệnh. Việc sử
dụng hiệu quả PPE mạnh mẽ phụ thuộc vào
nguồn cung cấp đầy đủ và thường xuyên, đào tạo
nhân viên đầy đủ, vệ sinh tay phù hợp và hành vi
thích hợp đặc hiệu của con người.2,5,6
Điều quan trọng là đảm bảo rằng các quy trình
làm sạch và khử trùng môi trường được tuân thủ
một cách nhất quán và chính xác. Làm sạch hoàn
toàn các bề mặt môi trường bằng nước và chất
tẩy rửa và áp dụng các chất khử trùng cấp bệnh
viện thường dùng (như sodium hypochlorite) là
các quy trình hiệu quả và đầy đủ.7 Thiết bị và
dụng cụ y tế, đồ giặt, dụng cụ phục vụ thực phẩm
và chất thải y tế cần được quản lý theo quy trình
an toàn thủ tục.2,8

3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa
bổ sung theo kinh nghiệm
3.1. Phòng ngừa tiếp xúc và giọt bắn
• ngoài việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa
tiêu chuẩn, tất cả các cá nhân, bao gồm các thành
viên gia đình, khách thăm viếng và HCW, nên sử
dụng các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc và giọt
bắn trước khi vào phòng nơi bệnh nhân nghi ngờ
hoặc được xác nhận là nCoV;

• bệnh nhân nên được đặt trong các phòng đơn
thông gió đầy đủ. Đối với các phòng bệnh nói
chung có thông gió tự nhiên, thông gió đầy đủ
được coi là 60 L/giây cho mỗi bệnh nhân;
• khi không có phòng đơn, bệnh nhân nghi ngờ bị
nhiễm nCoV nên được nhóm lại với nhau;
• tất cả giường bệnh nhân nên được đặt cách
nhau ít nhất 1 m bất kể họ có nghi ngờ nhiễm
nCov hay không;
• nếu có thể, một nhóm các HCW nên được chỉ
định chăm sóc riêng cho các trường hợp nghi
ngờ hoặc được xác nhận để giảm nguy cơ lây
truyền;
• HCW nên sử dụng mặt nạ y tế (để biết thông số
kỹ thuật, vui lòng xem tài liệu tham khảo 2);
• Các HCW nên đeo kính bảo vệ mắt (googles)
hoặc bảo vệ mặt (tấm chắn mặt, face shield) để
tránh nhiễm bẩn niêm mạc;
• Các HCW nên mặc áo choàng dài tay sạch sẽ,
không vô trùng;
• HCW cũng nên sử dụng găng tay;
• không cần sử dụng ủng, áo choàng dài và tạp dề
trong quá trình chăm sóc định kỳ;
• sau khi chăm sóc bệnh nhân, nên thực hiện việc
loại bỏ và xử lý thích hợp tất cả các PPE và vệ
sinh tay.5.6 Ngoài ra, cần có một bộ PPE mới, khi
chăm sóc cho một bệnh nhân khác;
• thiết bị phải là thiết bị sử dụng một lần hoặc
chuyên dụng (ví dụ: ống nghe, máy đo huyết áp
và nhiệt kế). Nếu thiết bị cần được chia sẻ giữa
các bệnh nhân, hãy làm sạch và khử trùng thiết bị
giữa các lần sử dụng cho từng bệnh nhân (ví dụ:
bằng cách sử dụng cồn ethyl 70%);8

30/01/2020 [Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới]

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance 4
• Các HCW không được chạm vào mắt, mũi hoặc
miệng bằng tay đeo găng hoặc tay trần có khả
năng bị ô nhiễm;
• tránh di chuyển và vận chuyển bệnh nhân ra
khỏi phòng hoặc khu vực của họ trừ khi cần thiết
về mặt y tế. Sử dụng thiết bị X-quang di động
được chỉ định và/hoặc thiết bị chẩn đoán được
chỉ định khác. Nếu cần vận chuyển, sử dụng các
tuyến vận chuyển được xác định trước để giảm
thiểu phơi nhiễm cho nhân viên, bệnh nhân và
khách khác và cho bệnh nhân sử dụng khẩu trang
y tế;
• đảm bảo rằng các HCW đang vận chuyển bệnh
nhân thực hiện vệ sinh tay và mặc PPE thích hợp
như được mô tả trong phần này;
• thông báo cho khu vực tiếp nhận bệnh nhân về
mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết càng sớm
càng tốt trước khi bệnh nhân đến bệnh viện;
• thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề
mặt mà bệnh nhân tiếp xúc;
• giới hạn số lượng HCW, thành viên gia đình và
khách truy cập tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ
và được xác nhận 2019-nCoV;
• duy trì hồ sơ của tất cả những người vào phòng
bệnh nhân, bao gồm tất cả nhân viên và khách.
3.2. Phòng ngừa qua không khí cho các thủ
thuật tạo khí dung

Một số quy trình tạo khí dung (aerosol-
generating procedures) có liên quan đến việc

tăng nguy cơ truyền coronavirus (SARS-CoV và
MERS-CoV), như đặt nội khí quản, thông khí
không xâm lấn, mở khí quản, hồi sức tim phổi,
thông khí bằng tay trước khi đặt ống nội khí
quản, nội soi phế quản.10,11

Đảm bảo rằng các HCW thực hiện các quy trình
tạo khí dung:
• thực hiện các quy trình trong phòng thông gió
đầy đủ – nghĩa là thông gió tự nhiên với lưu
lượng khí ít nhất 160 L/giây trên mỗi bệnh nhân
hoặc trong phòng áp suất âm với ít nhất 12 lần
thay đổi không khí mỗi giờ và kiểm soát luồng
khí khi sử dụng thông khí cơ học;9
• sử dụng mặt nạ hạt ít nhất là bảo vệ như Viện
bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động quốc gia Hoa
Kỳ (NIOSH) được chứng nhận N95, tiêu chuẩn
FFP2 của Liên minh châu Âu (EU), hoặc tương
đương.2,12 Khi HCW sử dụng mặt nạ hạt dùng
một lần, họ phải luôn luôn thực hiện kiểm tra có
đủ kín không.12 Lưu ý rằng nếu người đeo có râu
thì có thể ngăn cản việc mặt nạ được kín;12
• sử dụng bảo vệ mắt (tức là kính bảo hộ hoặc
tấm chắn mặt);
• mặc áo choàng và găng tay dài, không vô trùng,
sạch sẽ. Nếu áo choàng không có khả năng kháng
chất lỏng, HCW nên sử dụng tạp dề không thấm
nước cho các quy trình dự kiến sẽ có thể tích
chất lỏng cao có thể xuyên qua áo choàng;2
• giới hạn số người có mặt trong phòng ở mức tối
thiểu tuyệt đối cần thiết cho việc chăm sóc và hỗ
trợ bệnh nhân.

4. Thực hiện kiểm soát hành chính
Kiểm soát hành chính2 và các chính sách phòng
ngừa và kiểm soát lây truyền nhiễm trùng 2019-
nCoV trong môi trường chăm sóc sức khỏe bao
gồm, nhưng có thể không giới hạn ở: thiết lập cơ
sở hạ tầng và hoạt động IPC; giáo dục bệnh nhân
người chăm sóc; xây dựng các chính sách về việc
nhận biết sớm nhiễm trùng đường hô hấp cấp

30/01/2020 [Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới]

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance 5
tính có khả năng gây ra bởi 2019-nCoV; đảm bảo
sự tiếp cận để thử nghiệm nhanh chóng của
phòng xét nghiệm để xác định tác nhân căn
nguyên; ngăn chặn quá tải, đặc biệt là trong khoa
cấp cứu; cung cấp khu vực chờ dành riêng cho
bệnh nhân có triệu chứng; cách ly bệnh nhân
nhập viện thích hợp; đảm bảo cung cấp đủ PPE;
đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình của
IPC cho tất cả các mặt của chăm sóc sức khỏe.
4.1. Các biện pháp hành chính liên quan đến
nhân viên y tế
• cung cấp đào tạo đầy đủ cho HCWs;
• đảm bảo tỷ lệ bệnh nhân/nhân viên đầy đủ;
• thiết lập một quy trình giám sát đối với các
bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính có khả
năng gây ra bởi nCoV giữa các HCW;
• đảm bảo rằng các HCW và công chúng hiểu tầm
quan trọng của việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế
kịp thời;
• giám sát việc tuân thủ HCW với các biện pháp
phòng ngừa tiêu chuẩn và cung cấp các cơ chế để
cải thiện khi cần thiết.

5. Sử dụng kiểm soát môi trường và kỹ
thuật
Các biện pháp kiểm soát này giải quyết cơ sở hạ
tầng cơ bản của cơ sở chăm sóc sức khỏe.13 Các
biện pháp kiểm soát này nhằm đảm bảo có đủ
thông gió9 trong tất cả các khu vực trong cơ sở
chăm sóc sức khỏe, cũng như làm sạch môi
trường đầy đủ.
Ngoài ra, cần duy trì cách ly không gian ít nhất 1
mét giữa tất cả các bệnh nhân. Cả cách ly không

gian và thông gió đầy đủ có thể giúp giảm sự lây
lan của nhiều mầm bệnh trong môi trường chăm
sóc sức khỏe.
Đảm bảo rằng các quy trình làm sạch và khử
trùng được tuân thủ một cách nhất quán và
chính xác.8 Làm sạch bề mặt môi trường bằng
nước và chất tẩy rửa và áp dụng các chất khử
trùng bệnh viện thường sử dụng (như sodium
hypochlorite) là một quy trình hiệu quả và đầy
đủ.7 Quản lý đồ giặt, dụng cụ dịch vụ thực phẩm
và chất thải y tế theo quy trình thường quy an
toàn.

Thời gian tiếp xúc và biện pháp phòng
ngừa giọt bắn cho bệnh nhân nhiễm
nCoV
Biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn nên được áp
dụng mọi lúc. Tiếp xúc bổ sung và biện pháp
phòng ngừa giọt bắn nên tiếp tục cho đến khi
bệnh nhân không có triệu chứng. Thông tin toàn
diện hơn về chế độ truyền lây nhiễm 2019-nCoV
là cần thiết để xác định thời gian phòng ngừa bổ
sung.

Thu thập và xử lý mẫu bệnh phẩm
trong phòng thí nghiệm từ bệnh nhân
nghi nhiễm trùng 2019-nCoV
Tất cả các mẫu được thu thập để điều tra trong
phòng thí nghiệm nên được coi là có khả năng lây
nhiễm. Các HCW thu thập, xử lý hoặc vận chuyển
bất kỳ mẫu bệnh phẩm lâm sàng nào phải tuân
thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa tiêu
chuẩn và thực hành an toàn sinh học sau đây để

Advertisement

30/01/2020 [Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới]

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance 6
giảm thiểu khả năng tiếp xúc với mầm
bệnh.15,16,17
• đảm bảo rằng các HCW thu thập mẫu vật sử
dụng PPE thích hợp (nghĩa là bảo vệ mắt, khẩu
trang y tế, áo choàng dài tay, găng tay). Nếu mẫu
được thu thập với quy trình tạo khí dung, nhân
viên phải đeo mặt nạ hạt ít nhất là bảo vệ như
N95 được chứng nhận NIOSH, FFP2 tiêu chuẩn
EU hoặc tương đương;
• đảm bảo rằng tất cả nhân viên vận chuyển mẫu
vật được đào tạo về thực hành xử lý an toàn và
quy trình khử nhiễm tràn;
• đặt mẫu vật để vận chuyển trong túi đựng mẫu
chống rò rỉ (ví dụ, hộp đựng thứ cấp) có túi có
thể bịt kín riêng cho mẫu thử (ví dụ, túi đựng
mẫu vật sinh học bằng nhựa), với nhãn của bệnh
nhân trên hộp đựng mẫu bệnh phẩm (ví dụ: hộp
đựng chính), và một mẫu yêu cầu phòng thí
nghiệm bằng văn bản rõ ràng;
• đảm bảo rằng các phòng thí nghiệm trong các
cơ sở chăm sóc sức khỏe tuân thủ các thực hành
an toàn sinh học và yêu cầu vận chuyển phù hợp,
theo loại vi sinh vật được xử lý;
• cung cấp tất cả các mẫu bằng tay bất cứ khi nào
có thể. KHÔNG sử dụng hệ thống ống khí nén để
vận chuyển mẫu vật;
• ghi rõ ràng từng bệnh nhân tên đầy đủ, ngày
sinh và nghi ngờ nCoV có liên quan đến mẫu yêu
cầu phòng thí nghiệm. Thông báo cho phòng thí
nghiệm càng sớm càng tốt rằng mẫu vật đang
được vận chuyển.

Khuyến nghị chăm sóc ngoại trú
Các nguyên tắc cơ bản của IPC và biện pháp
phòng ngừa tiêu chuẩn nên được áp dụng trong
tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm
chăm sóc ngoại trú và chăm sóc chính. Đối với
nhiễm trùng 2019-nCoV, nên áp dụng các biện
pháp sau:
• phân loại và nhận biết sớm;
• nhấn mạnh vào vệ sinh tay, vệ sinh hô hấp và
khẩu trang y tế được sử dụng cho bệnh nhân có
triệu chứng hô hấp;
• sử dụng thích hợp các biện pháp phòng ngừa
tiếp xúc và giọt bắn cho tất cả các trường hợp
nghi ngờ;
• ưu tiên chăm sóc bệnh nhân có triệu chứng;
• khi bệnh nhân có triệu chứng phải chờ đợi, đảm
bảo họ có khu vực chờ riêng;
• giáo dục bệnh nhân và gia đình về việc nhận
biết sớm các triệu chứng, các biện pháp phòng
ngừa cơ bản được sử dụng và cơ sở chăm sóc sức
khỏe nào họ nên tham khảo.

Acknowledgements
Phiên bản gốc của hướng dẫn MERS-CoV IPC1
được phát triển với sự tư vấn của Mạng lưới
phòng chống và kiểm soát nhiễm khuẩn toàn cầu
của WHO và Mạng lưới đánh giá và đáp ứng bệnh
mới nổi và các chuyên gia quốc tế khác. WHO
cảm ơn những người đã tham gia phát triển và
cập nhật các tài liệu IPC cho MERS-CoV.

30/01/2020 [Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới]

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance 7
Tài liệu này được phát triển với sự tư vấn của
Mạng lưới phòng chống và kiểm soát nhiễm
khuẩn toàn cầu của WHO và các chuyên gia quốc
tế khác. WHO cảm ơn các cá nhân sau đây đã
cung cấp đánh giá (theo thứ tự bảng chữ cái):
 Abdullah M Assiri, Director General, Infection
Control, Ministry of Health, Saudi Arabia
 Michael Bell, Deputy Director of Division of
Healthcare Quality Promotion, Centers for
Disease Control and Prevention, Atlanta, USA
 Gail Carson, ISARIC Global Support Centre,
Director of Network Development, Consultant in
Infectious Diseases & Honorary Consultant Public
Health England, United Kingdom
 John M Conly, Department of Medicine,
Microbiology, Immunology and Infectious
Diseases, Calvin, Phoebe and Joan Synder
Institute for Chronic Diseases, Faculty of
Medicine, University fo Calgary, Calgary, Canada
 Barry Cookson, Division of Infection and
Immunity, University College, London, United
Kingdom
 Babacar N Doye, Board Member, Infection
Control Network, Dakar, Senegal
 Kathleen Dunn, Manager, Healthcare Associated
Infections and Infection Prevention and Control
Section, Centre for Communicable Disease
Prevention and Control, Public Health Agency of
Canada
 Dale Fisher, Global Outbreak Alert and Response
Network steering committee
 Fernanda Lessa, Epidemiologist, Division of
Healthcare Quality Promotion, Centers for
Disease Control and Prevention, Atlanta, USA.
 Moi Lin Ling, Director, Infection Control
Department, Singapore General Hospital,
Singapore and President of Asia Pacific Society of
Infection Control (APSIC)
 Fernando Otaiza O’Rayan, Head, National IPC
Program Ministry of Health, Santiago, Chile
 Diamantis Plachouras, Unit of Surveillance and
Response Support, European Centre for Disease
Prevention and Control
 Wing Hong Seto, Department of Community
Medicine, School of Public Health, University of
Hong Kong, Hong Kong, People’s Republic of
China

 Nandini Shetty, Consultant Microbiologist,
Reference Microbiology Services, Colindale,
Health Protection Agency, United Kingdom

WHO: Benedetta Allegranzi, April Baller, Ana Paula
Coutinho, Janet Diaz, Christine Francis, Maria Clara
Padoveze, Joao Paulo de Toledo, Maria Van Kerkhove

References
1. Infection prevention and control during health
care for probable or confirmed cases of Middle
East respiratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV) infection: interim guidance,
updated October 2019. Geneva: World Health
Organization; 2019 (WHO/MERS/IPC/15.1
Rev. 1;
https://apps.who.int/iris/handle/10665/1746
52, accessed 17 January 2020).
2. Infection prevention and control of
epidemic- and pandemic-prone acute
respiratory infections in health care: WHO
guidelines. Geneva: World Health
Organization; 2014
(http://apps.who.int/iris/ 10665/112656/,
accessed 17 January 2020).
3. Guidelines on core components of infection
prevention and control programmes at the
national and acute health care facility level.
Geneva: World Health Organization; 2016.
(Available at: https://www.who.int/gpsc/ipc-
components-guidelines/en/, accessed 20
January 2020.
4. Minimum requirements for infection
prevention and control. Geneva: World
Health Organization; 2019. (Available at:
https://www.who.int/infection-

prevention/publications/min-req-IPC-
manual/en/, accessed 20 January 2020.

5. WHO guidelines on hand hygiene in health
care: first global patient safety challenge –
clean care is safer care. Geneva: World Health
Organization; 2009
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/441
02, accessed 17 January 2020).
6. How to put on and take off personal protective
equipment (PPE). Geneva: World Health

30/01/2020 [Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới]

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance 8
Organization; 2008
(http://www.who.int/csr/resources/publicati
ons/putonta keoffPPE/en/, accessed 17
January 2020).
7. CDC and ICAN. Best Practices for
Environmental Cleaning in Healthcare
Facilities in Resource-Limited Settings.
Atlanta, GA: US Department of Health and
Human Services, CDC; Cape Town, South
Africa: Infection Control Africa Network;
2019. (Available at:
https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-
limited/environmental-cleaning.html and
http://www.icanetwork.co.za/icanguideline2
019/, accessed 20 January 2020)
8. Decontamination and Reprocessing of Medical
Devices for Health-care Facilities. Geneva:
World Health Organization; 2016 (Available
at: https://www.who.int/infection-
prevention/publications/decontamination/en
/, accessed 20 January 2020)
9. Atkinson J, Chartier Y, Pessoa-Silva CK, Jensen
P, Li Y, Seto WH, editors. Natural ventilation
for infection control in health-care settings.
Geneva: World Health Organization; 2009
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/44
167, accessed 17 January 2020).
10. Hui DS. Epidemic and emerging coronaviruses
(severe acute respiratory syndrome and
Middle East respiratory syndrome). Clin Chest
Med. 201738:71−86.
doi:10.1016/j.ccm.2016.11.007.
11. Tran K, Cimon K, Severn M, Pessoa-Silva CL,
Conly J. Aerosol generating procedures and
risk of transmission of acute respiratory
infections to healthcare workers: a systematic
review. PLoS One. 2012;7:e35797. doi:
10.1371/journal.pone.0035797. Epub 2012
Apr 26.
12. How to perform a particulate respirator seal
check. Geneva: World Health Organization;
2008 (http://www.who.int/csr/resources/
publications/respirat orsealcheck/en/,
accessed 17 January 2020). For the latest
information, please consult the WHO
coronavirus webpage at http://www.who.int
/csr/disease/coronavirus_infections/ en/.
13. Adams J, Bartram J, Chartier Y, editors.
Essential environmental health standards in
health care. Geneva: World Health

Organization; 2008
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/437
67, accessed 17 January 2020).
14. Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, Ferroni E, Al-
Ansary LA, Bawazeer GA et al. Physical
interventions to interrupt or reduce the spread
of respiratory viruses. Cochrane Database Syst.
Rev. 2011, 7:CD006207. Available at
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1
4651858.C D006207.pub4/abstract;
jsessionid=074644E776469A4
CFB54F28D01B82835.d03t02. accessed 17
January 2020).
15. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus
(2019- nCoV) in suspected human cases:
interim guidance. January 2020. Geneva:
World Health Organization
https://www.who.int/health- topics/
coronavirus/laboratory-diagnostics-for-novel-
coronavirus accessed 20 January 2020)
16. Laboratory testing for Middle East respiratory
syndrome coronavirus: interim guidance
(revised), January 2018. Geneva: World Health
Organization; 2018 (https://apps.who.int
/iris/bitstream/handle/10665/25995
2/WHO-MERS-LAB-15.1-Rev1-2018-
eng.pdf?sequence=1, accessed 17 January
2020).
17. Laboratory biosafety manual, third edition.
Geneva: World Health Organization; 2004.
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/429
81, accessed 17 January 2020).
© World Health Organization 2020. All rights reserved.
WHO continues to monitor the situation closely for any
changes that may affect this interim guidance. Should any
factors change, WHO will issue a further update.
Otherwise, this interim guidance document will expire 2
years after the date of publication.

Advertisement

Giới thiệu Huỳnh Lê Thái Bão

BS Huỳnh Lê Thái Bão sáng lập ykhoa.org với mong muốn mang lại những cases lâm sàng, kiến thức và tin tức bổ ích đến với sinh viên y khoa và cộng đồng. Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/huynhlethaibao

Check Also

Tirzepatide hàng tuần cải thiện đáng kể cân nặng và kiểm soát đái tháo đường ở bệnh nhân béo phì và đái tháo đường loại 2.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên đã chứng minh rằng tirzepatide giúp giảm cân và cải …