Home / Tà Yên Đông

Tà Yên Đông

Tà Yên Đông
SV Y3, Khoa Y - Dược, ĐH Tây Nguyên. Bản thân không có gì nổi bật, ham làm và ít nói.
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ