Tag Archives: Đại cương học

[BDSI] Đại cương học bằng thống kê.

An Introduction to Statistical Learning, with Applications in R (ISLR) – Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani – Springer, 2013. CHƯƠNG 3. HỒI QUY TUYẾN TÍNH 3.1 Hồi quy tuyến tính đơn biến Khởi nguồn từ lĩnh vực Data Mining rồi qua Big Data, Khoa học Dữ liệu …

Chi tiết